KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezjalny Dom Hospicyjny Św. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Różyckiego 14d, 40-589 Katowice;

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Hospicjum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: domhospicyjny@katowicka.pl;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Hospicjum może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego;

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 a. W celu rekrutacji - dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO;

b. W celu zatrudnienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

c. W celu wykonania umowy na świadczenie usług - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

d. Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym św. Jana Pawła II w Katowicach na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw. art.6 ust.1 lit c RODO.

e. W celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

f. W celu realizacji zadań statutowych,

g. realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

h. realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta, którego dane osobowe są przetwarzane;

i. jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

j. na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)

k. na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

l. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

ł. W placówce przetwarza się dane osobowe za pomocą rejestratora rozmów telefonicznych. Rozmowy telefoniczne są nagrywane i odsłuchiwane w uzasadnionych przypadkach. Wgląd w nagrania mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz osoby, których dane są nagrywane

 

m. W celu realizacji programów, dotacji.

3. Zbieramy dane osobowe na podstawie przekazanych przez Paną/Pana informacji oraz otrzymywanych danych z instytucji publicznych oraz innych organizacji realizujących swoje cele statutowe.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jest zawsze określony w stosownych regulaminach i umowach dla których zbierane są dane osobowe lub okres wynikający z aktów obowiązującego prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Hospicjum może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są wymagane prawnie), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia wsparcia/ zawarcia umowy.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.